Yutmovil fibra y móvil

Política de Privacidade

ID

Título: TELEFONÍA TEIMPORTA SL, (en diante “YUTMOVIL”)

NIF: B01819721

Domicilio social: C/ MADORRO, 47. CP. 36460, SALCEDA DE CASELAS, PONTEVEDRA

Delegado de Protección de Datos (DPO): O Usuario pode poñerse en contacto co DPO escribindo ao enderezo de YUTMOVIL á atención do "Responsable de Protección de Datos" ou a través do correo electrónico Info@YUTMOVIL.es.

1. Declaración de privacidade

YUTMOVIL é consciente da importancia para vostede do uso que facemos da súa información persoal e da forma en que a compartimos. Esta Política de privacidade ten como obxectivo axudarche a comprender que datos recompilamos, para que fins os procesamos e os nosos esforzos por protexelos. Agradecemos a confianza que depositas en nós para que te tratemos coas garantías oportunas e de acordo coa normativa vixente.

As seguintes condicións son aplicables aos servizos de YUTMOVIL, incluídos os ofrecidos neste sitio web e en todos os sitios e aplicacións móbiles, así como aos servizos prestados nos nosos establecementos. YUTMOVIL centralizou a xestión dos diferentes aspectos relacionados coa privacidade e protección dos datos persoais nun único responsable do tratamento.

Os datos persoais que proporcione a través da páxina Web situada na URL www.YUTMOVIL.es (en diante, o “Sitio Web”) serán tratados segundo se detalla a continuación.

2. De onde procede e que información procesamos?

Datos que nos facilitaches directamente nas nosas instalacións

De acordo co establecido nas leis do país no que operamos, infórmase aos usuarios deste sitio web, así como ás persoas que facilitaron información persoal a calquera empresa asociada á marca YUTMOVIL ou a outros servizos que ofrecemos directa ou indirectamente. , que o tratamento destes datos persoais ten como finalidade a prestación dos servizos que escolleu contratar. En ningún caso os seus datos serán cedidos para outra finalidade a outras empresas sen estar debidamente informados.

Datos recollidos automaticamente mediante cookies.

Tamén recollemos datos de forma automática mediante cookies ou dispositivos de almacenamento e recuperación de datos sobre a navegación e uso que fai da nosa web, para coñecer o interese que xeran os nosos contidos e anuncios en redes sociais ou correos electrónicos. Así como analizar as taxas de resposta a través de clics ou comentarios, nos nosos eventos ou publicacións.

3. Que datos dos usuarios tratará YUTMOVIL?

YUTMOVIL tratará as seguintes categorías de datos do Usuario:

Datos identificativos: nome, apelidos, DNI, enderezo postal, enderezo de correo electrónico, teléfono.

Datos de características persoais: data e lugar de nacemento, sexo, nacionalidade, datos para a súa recollida ou outra información específica en función do tratamento e finalidade.

Datos de navegación, localización, enderezo IP, enderezo MAC.

No caso de que o Usuario facilite datos de terceiros, declara que ten o seu consentimento e comprométese a ceder a información contida na Política de Privacidade, eximindo a YUTMOVIL de calquera responsabilidade ao respecto. Non obstante, YUTMOVIL poderá realizar comprobacións periódicas para comprobar este feito, adoptando as medidas de debida dilixencia correspondentes, de acordo coa normativa de protección de datos.

4. Con que finalidade e cal é a lexitimidade do tratamento dos datos persoais do usuario?

A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais facilitados polo usuario a través deste sitio web, nos nosos establecementos, servizos centrais ou a través de terceiros indirectamente asociados para o cumprimento das nosas obrigas está actualizada na nosa política interna de seguridade da información, así como as seguintes finalidades. establecido:

-Finalidades baseadas no cumprimento da relación comercial ou institucional.

-Realizar o rexistro de Usuario, así como o mantemento e xestión da relación con YUTMOVIL.

-Xestionar, tramitar e dar resposta ás solicitudes, solicitudes, incidencias ou consultas do Usuario.

-Analizar os datos de tráfico do Usuario que permita manter a seguridade das redes, evitando intrusións ilexítimas ou o uso fraudulento dos servizos. YUTMOVIL solicitará o consentimento expreso e inequívoco do Usuario para:

-Realizar campañas comerciais que requiran a elaboración dun perfil comercial a partir de fontes de datos externas a YUTMOVIL.

-Utilizar os datos de navegación, tráfico e xeolocalización do Usuario, co fin de analizar as súas preferencias e poder poñer a disposición ofertas comerciais personalizadas de produtos e servizos propios e de terceiros.

-Comunicar os datos persoais do Usuario ás empresas afiliadas ou ao grupo YUTMOVIL para que poidan beneficiarse da comercialización dos seus produtos.

5. Durante canto tempo procesará YUTMOVIL os datos do usuario?

YUTMOVIL tratará os datos persoais do Usuario, cumprindo o principio de limitación do prazo de conservación, durante o tempo necesario para a prestación dos servizos solicitados e conservaraos ata que manifeste a súa oposición ou revogue o seu consentimento. Nestes casos, a información manterase debidamente bloqueada sen que poidamos utilizala mentres sexa necesaria para o exercicio ou a defensa de reclamacións legais ou contractuais.

Así mesmo, en cumprimento das obrigas derivadas da Lei 25/2007, do 18 de outubro, de conservación de datos relativos ás comunicacións electrónicas e ás redes públicas de comunicacións, YUTMOVIL conservará a información de tráfico e localización durante un período de 12 meses co obxectivo de: cumprindo co deber de información en caso de recibir un requirimento da Autoridade Xudicial.

Nos casos nos que obtemos datos automaticamente mediante cookies, pode limitar o seu uso ao longo do tempo eliminándoos dos navegadores ou dispositivos. Podes consultar instrucións detalladas na nosa Política de Cookies.

6. A que destinatarios se lles comunicarán os datos do usuario?

Os datos do Usuario poderán ser comunicados, no seu caso, a:

– As Administracións Públicas nos casos previstos pola lei.

– As Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e o Centro Nacional de Intelixencia en virtude do disposto na Lei.

– Os Bancos e Entidades Financeiras para o cobro dos servizos ofertados.

– Outras empresas do grupo empresarial para fins administrativos internos e de xestión de produtos e servizos contratados.

– Os Rexistros Públicos de Solvencia Patrimonial e os Sistemas de Prevención da Fraude, aos que se lles poderá comunicar os datos relativos a impagos e incidencias no pagamento de produtos ou servizos contratados a YUTMOVIL ou a terceiros.

Responsabilidade do usuario.

O usuario:

Garante que os datos facilitados a YUTMOVIL son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. Para estes efectos, o Usuario é responsable da veracidade de todos os datos que comunique e manterá a información facilitada debidamente actualizada, de forma que responda á súa situación real. Será responsable de calquera información falsa ou inexacta que proporcione a través do Sitio Web e dos danos e perdas directos ou indirectos que isto poida ocasionar a YUTMOVIL ou a terceiros.

7. Comunicacións comerciais e promocionais.

O tratamento dos datos persoais, así como o envío de comunicacións comerciais realizados por medios electrónicos, está conforme ás Leis relacionadas co comercio electrónico e Internet e segue boas prácticas e estándares internacionais, baseados nas normas xerais das directivas europeas. sobre privacidade. Nas nosas comunicacións promocionais e publicitarias dos nosos establecementos e servizos sempre debe figurar un enderezo onde poidas darte de baixa do servizo que che proporcionou información a través dunha ligazón a unha páxina web, ou ben a través do enderezo de correo electrónico que a proporcionou. procedendo a dar de baixa o seu enderezo de correo electrónico, en caso de detectar algunha anomalía agradeceríamos que se poña en contacto co enderezo info@YUTMOVIL.es. No caso de subscrición a newsletters, noticias ou similares na nosa web, os seus datos pasarán a formar parte de YUTMOVIL

De acordo coa normativa vixente, a información poderá ser cedida a terceiras empresas nacionais ou internacionais directamente relacionadas coa prestación do servizo para o que nos contratou, así como a xestores de tratamento locais ou internacionais que cumpran coas directrices da normativa vixente. Unión Europea.

8. Dereitos

O Usuario poderá exercer, en calquera momento e de xeito gratuíto, os seguintes dereitos:

– Dereito de acceso: terá dereito a obter confirmación de se se están tratando ou non datos persoais que lle conciernen.

– Dereito de rectificación: terá dereito a obter a rectificación dos datos inexactos ou incompletos que lle concernen.

– Dereito de supresión: terá dereito a obter a supresión dos datos persoais que lle incumban cando xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos.

– Dereito á portabilidade dos seus datos así como á limitación do tratamento, nos supostos previstos na normativa de protección de datos.

– Dereito de oposición: terá dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos. YUTMOVIL deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Presentar unha reclamación en materia de protección dos seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de Datos a través da sede electrónica do seu portal web (www.agpd.es), ou por escrito ao seu enderezo postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid). ). Os interesados poderán exercer os seus dereitos remitindo un escrito a YUTMOVIL, C/ MADORRO, 47. CP. 36460, SALCEDA DE CASELAS, PONTEVEDRA, coa Referencia "Protección de Datos", ou no correo electrónico Info@YUTMOVIL.es, adxuntando copia do seu documento de identidade.

gl_ESGalego